Złota szkolaNabór 2016

Koncepcja Pracy Szkoły

Główne założenia koncepcji pracy szkoły na lata 2010-2015.

 

Koncepcja zawiera:

- misję szkoły,

- wizję szkoły

- model absolwenta.

 

KSZTAŁCENIE:

1. Wdrażanie i doskonalenie przedsięwzięć rozwijających szkołę zgodnie z profilami i kierunkami kształcenia.

2. Wszechstronne kształcenie uczniów umożliwiających kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

3. Przygotowanie absolwenta dostosowane do podjęcia zadań w nowoczesnym przemyśle oraz do aktywności zawodowej w nowych uwarunkowaniach rynku pracy.

4. Rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

5. Efektywne wykorzystanie bazy szkoły do realizacji przyjętych programów nauczania.

6. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych.

 

WYCHOWANIE I OPIEKA:

1. Kształtowanie nowoczesnego obywatela Europy, ucznia charakteryzującego się kulturą osobistą, wrażliwością na drugiego człowieka, respektującego normy społeczne, patrioty.

2. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień.

3. Wzbogacanie programu działań wychowawczych o takie oddziaływania, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna.

4. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

5. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

6. Nauczyciele wspólnie planują działania i rozwiązują problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz doskonalą metody i formy współpracy.

7. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz podczas wyjazdów i wycieczek.

8. Zapewnienie opieki medycznej w ramach pomocy pielęgniarskiej.

9. Pomoc materialna uczniom zdolnym, pochodzącym ze środowisk gorzej sytuowanych - stypendia za wyniki w nauce i sportowe.

 

do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona