szkolaesport

Koncepcja Pracy Szkoły

Główne założenia koncepcji pracy szkoły

na lata 2015-2020.

 

Koncepcja zawiera:

- misję szkoły,

- wizję szkoły

- model absolwenta.

 

MISJA SZKOŁY:

 

Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, dlatego:

 

Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzoną nam młodzież i przekazywać jej rzetelną wiedzę o otaczającym świecie.

 Podtrzymujemy ponadsześćdziesięcioletnią tradycję szkoły przy jednoczesnym otwarciu na potrzeby lokalnej społeczności. Humanistyczne przesłanie nauczania Jana Pawła II wyznacza priorytety wychowawcze szkoły, wspiera w procesie kształtowania prospołecznych i altruistycznych postaw uczniów oraz absolwentów. 

Celem naszej pracy jest dążenie do tego, aby młodzież uczyła się w nowoczesnej i dobrze wyposażonej szkole, z wykształconą i przyjazną kadrą.

 Chcemy zapewnić każdemu uczniowi, przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, niezbędne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które wspomagają proces kształtowania postawy przedsiębiorczości i niezależności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów, w szczególności dotyczących przyszłej drogi edukacyjnej. Rozwijamy różnorodne zainteresowania uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne. W realizacji programów i projektów edukacyjnych wykorzystujemy fundusze unijne, co pozawala nam poszerzać ofertę skierowaną do młodzieży. Nasze działania umożliwiają uczniom odnoszenie sukcesów w różnych dziedzinach, a to z kolei pomaga rozwijać w nich poczucie własnej wartości i uczy ich doceniać wartość innych.

Chcąc zapewnić optymalne warunki kształcenia zawodowego, współpracujemy z partnerami z sektora przemysłowego. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim.

 Naszym celem jest przygotowanie uczniów do pomyślnego zdania egzaminów zewnętrznych i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Pragniemy, aby nasi absolwenci mogli sprostać wymaganiom zmieniającego się i modernizującego się rynku pracy.

 Uczymy młodzież umiejętności niezbędnych w życiu społecznym, na różnych jego płaszczyznach. Wyposażamy ją w wiedzę umożliwiającą spełnianie obowiązków rodzinnych i obywatelskich – w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Rozwijamy poczucie odpowiedzialności za słowa i czyny. Uczymy miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na różnorodność i odmienność wartości oferowanych przez kultury Europy i świata. Pragniemy stworzyć możliwość integracji z młodzieżą europejską poprzez organizowanie wycieczek, praktyk zawodowych i wymianę młodzieży.

 Chcąc dostosować się do potrzeb zreformowanej szkoły i sprostać zmieniającym się wymogom współczesnego rynku pracy, dbamy o to, aby kadra pedagogiczne ustawicznie doskonaliła umiejętności i podnosiła kwalifikacje zawodowe.

 

KSZTAŁCENIE:

1. Wdrażanie i doskonalenie przedsięwzięć rozwijających szkołę zgodnie z profilami i kierunkami kształcenia.

2. Wszechstronne kształcenie uczniów umożliwiających kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

3. Przygotowanie absolwenta dostosowane do podjęcia zadań w nowoczesnym przemyśle oraz do aktywności zawodowej w nowych uwarunkowaniach rynku pracy.

4. Rozwijanie różnorodnych uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

5. Efektywne wykorzystanie bazy szkoły do realizacji przyjętych programów nauczania.

6. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych.

 

WYCHOWANIE I OPIEKA:

1. Kształtowanie nowoczesnego obywatela Europy, ucznia charakteryzującego się kulturą osobistą, wrażliwością na drugiego człowieka, respektującego normy społeczne, patrioty.

2. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień.

3. Wzbogacanie programu działań wychowawczych o takie oddziaływania, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna.

4. Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.

5. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

6. Nauczyciele wspólnie planują działania i rozwiązują problemy dydaktyczno-wychowawcze oraz doskonalą metody i formy współpracy.

7. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz podczas wyjazdów i wycieczek.

8. Zapewnienie opieki medycznej w ramach pomocy pielęgniarskiej.

9. Pomoc materialna uczniom zdolnym, pochodzącym ze środowisk gorzej sytuowanych - stypendia za wyniki w nauce i sportowe.

 

do góry

PS PWSZ Bezpieczna Szkoła MikroTik Academy CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona