informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Stypendia

Stypendium marszałka

Pomoc finansowa skierowana jest do uczniów dziennych liceów i techników, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a otrzymujących stypendia z innych źródeł - w tym socjalne i za wyniki w nauce lub unijne.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
- opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto na członka rodziny,
- opinię dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza (klas drugich i wyższych),
- oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia gdy ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł - potwierdzone przez dyrektora szkoły,
- oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, który ukończył 18 lat o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium w przypadku przyznania stypendium przez Zarząd Województwa.
Wysokość stypendium 300 zl miesięcznie od września do czerwca.
Komisja przyznająca stypendia analizuje:
- średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym - minimum 4,5 lub inne (udokumentowane) osiągnięcia,
- łączną liczbę członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym liczbę dzieci uczących się w wieku do 24 lat,
- łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące,
- średni dochód brutto miesięczny na jednego członka rodziny,
- inne osiągnięcia ucznia, jak udział w konkursach, olimpiadach,
- czy osoby, które się o nie ubiegają otrzymują lub nie stypendium z innych źródeł.
Informacje szczegółowe u pedagoga.
Informacje o uczniach, którzy mogą się ubiegać o stypendium marszałka proszę zgłaszać do 15 września br.

Uchwala Sejmiku  - pobierz w formacie PDF

Uchwala Sejmiku zmieniajaca - pobierz w formacie PDF

Wzór wniosku - Załącznik do zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników - pobierz


Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/71/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
UCHWAŁA NR XIX/183/2020 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Najważniejsze informacje:

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, którzy spełniają warunki określone w pkt. 3 lub 4 lub 5.
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie od 1 do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;
byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
byli laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do przyjmowania laureatów i finalistów tej olimpiady w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe;
byli laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
byli laureatami konkursu przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanego przez Kuratora Oświaty;
byli laureatami lub finalistami olimpiady lub turnieju innych niż wymienione w pkt. 1-4 uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tej olimpiady lub turnieju w pierwszej kolejności na uczelnię wyższą.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
są uzdolnione i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej lub literaturze;
byli laureatami I, II lub III miejsca konkursu artystycznego na szczeblu co najmniej ogólnopolskim, lub laureatami I miejsca na szczeblu wojewódzkim lub makroregionalnym lub osiągnęli inne znaczące sukcesy w zakresie twórczości, o której mowa w pkt. 1;
w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku, w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy;
brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w innych zawodach niż wymienione w pkt. 1.
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia,
tel. (52) 3592331 lub (52) 3592332.
Wnioski można też składać ze stosownymi dokumentami opisanymi powyżej do sekretariatu szkoły do dnia 17 września, Szkoła przekaże je do Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia.


Stypendia Prezydenta Miasta Inowrocławia dla studentów 2022

Uchwała  - pobierz 

Wzór wniosku - Załącznik do zasad udzielania stypendiów dla studentów - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz 

Informacje - pobierz
do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona