informatyk-esportteleinfinforanalitelektrpolicpozarspr

Projekty unijne i rządowe

 

 

Projekt pn. „Twoja wiedza – Twoja przyszłość II”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 września 2018 r. i obejmuje rok szkolny 2017/2018.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych Powiatu Inowrocławskiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2017/2018.

Projekt jest finansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego, krajowych oraz powiatu.

W ramach projektu w ZSP 1 realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia pozalekcyjne: „Grafika komputerowa” dla uczniów Technikum w zawodach technik teleinformatyk i technik elektronik,

2. Staże zawodowe dla uczniów Technikum w zawodzie technik analityk (realizacja w okresie wakacyjnym).

 

Biblioteczka równościowa


Relacja z zajęć październik 2017

Relacja z zajęć listopad/grudzień 2017

Relacja z zajęć styczeń/luty 2018

Relacja z zajęć marzec/kwiecień 2018

Relacja z zajęć maj/czerwiec 2018

Staże zawodowe - relacja ze spotkania czerwiec 2018

 


 

 

Projekt pn. „Zostań Omnibusem II”

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.

 

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na podstawie umowy o dofinansowanie z 6 maja 2019 r.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres sierpień 2019 r. - czerwiec 2020 r. Okres ten został wydłużony do października 2021 r.

 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla uczniów/uczennic IV LO w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu:

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka – poziom podstawowy, język angielski – poziom podstawowy;
 2. Zajęcia pozalekcyjne: język angielski – poziom rozszerzony, komunikacja interpersonalna. 

 

We wrześniu 2019 roku odbyły się spotkania rekrutacyjne dla uczniów/uczennic klas I-III liceum. Po weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych oraz zatwierdzeniu list podstawowych i rezerwowych ostatecznie w projekcie uczestniczy 48 uczniów. Niektórzy z nich nawet w dwóch lub trzech formach wsparcia.


 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: język angielski – poziom podstawowy 
(1 grupa – 8 osób, 30 godzin)

 

Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego jest:

 

 • wyrównanie poziomu wiedzy z zakresu słownictwa,
 • kształtowanie umiejętności językowych potrzebnych do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,
 • motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności językowych,
 • praca nad rozwijaniem umiejętności wyrażania swoich opinii i komentarzy w języku obcym.

 

W trakcie zajęć uczniowie przedstawiali ogólne i szczegółowe informacje zawarte w autentycznym tekście przeczytanym lub usłyszanym, prowadzili rozmowy z zastosowaniem różnych środków językowych odpowiednich do funkcji komunikacyjnych, budowali spójne wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich form językowych, analizowali i przetwarzali dostarczone informacje. Miła atmosfera na zajęciach sprzyjała wzajemnej współpracy między uczestnikami, a prowadzącym.

 

   

  

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka – poziom podstawowy
(4 grupy po 8 osób, 30 godzin)

 

Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki jest:

 

 • rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi,
 • precyzyjne formułowanie wypowiedzi,
 • nabycie umiejętności poprawnego analizowania, wnioskowania i uzasadniania,
 • wyrabianie systematyczności w pracy oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy,
 • kształtowanie postaw poszukujących i krytycznych.

 

W trakcie zajęć uczniowie określali funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu. Nauczyli się szkicować wykresy funkcji liniowej i kwadratowej oraz odczytywać własności funkcji z wykresu. Rozwiązywali równania i nierówności kwadratowe oraz równania wymierne. Ćwiczyli podstawowe działania na potęgach i logarytmach. Poznali własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego. Uczniowie chętnie wykonywali zadania, które w dużym stopniu przygotują ich do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

 

Zajęcia pozalekcyjne: język angielski – poziom rozszerzony

(1 grupa – 8 osób, 60 godzin)


Celem zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest zdobycie umiejętności:

 • posługiwania się środkami językowymi przydatnymi w skutecznym komunikowaniu się w języku angielskim w mowie i piśmie,
 • rozumienia wypowiedzi, reagowania na wypowiedzi, tworzenia i przetwarzania wypowiedzi w celu utrzymania skutecznej komunikacji w języku angielskim,
 • korzystania ze źródeł informacji w języku angielskim,
 • stosowania strategii komunikacyjnych,
 • dokonywania samooceny własnej nauki,
 • samodzielnej pracy nad językiem i doskonalenia swojej świadomości językowej,
 • współdziałania w grupie.

Tematyka zajęć obejmowała pięć modułów:

 • Wyrażanie i przedstawianie się,
 • Dzień w pracy i na urlopie,
 • Style życia,
 • Żyć i uczyć się,
 • To jest życie.

Uczniowie w bardzo ciekawy sposób poznali wiele zagadnień i nabyli dużo umiejętności, które będą mogli wykorzystać na egzaminie maturalnym z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego. Dotyczyły one zarówno słownictwa, jak i ćwiczeń gramatycznych. Niektóre z nich to: pisanie listu z zaproszeniem oraz podania o pracę, zachowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wybór mieszkania do wynajęcia, wyszukiwanie informacji, analizowanie tekstów źródłowych, przekonywanie i bronienie własnego punktu widzenia. Ten szybki kurs języka angielskiego na pewno w skuteczny sposób umożliwi komunikowanie się w tym języku.

   


Zajęcia pozalekcyjne: komunikacja interpersonalna

(2 grupy po 8 osób, 30 godzin)

Celem zajęć pozalekcyjnych z komunikacji interpersonalnej jest:

 • kształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych,
 • kształtowanie zasad komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji oraz przezwyciężania barier i zakłóceń w komunikowaniu się,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie,
 • wychowanie do udziału w debacie publicznej,
 • rozwijanie umiejętności uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów.

Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem źródeł (aktów prawnych, artykułów prasowych, opracowań naukowych), prowadzili dyskusje i uczestniczyli w debatach, odgrywali role oraz pracowali metodami z użyciem multimediów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im pokonać bariery komunikacyjne i lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera, która sprzyjała otwartości i kreatywności. Uczniowie chętnie wykonywali zadania i uczestniczyli w dyskusji.

 

  

   

  Projekt rządowy  „Aktywna tablica"


Powiat Inowrocławski pozyskał kwotę 226 tysięcy złotych dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” - edycja 2020. To największe wsparcie w regionie!

Celem Rządowego Programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program obejmuje lata 2020-2024. W jego ramach zostanie zakupionych 70 laptopów oraz 12 monitorów interaktywnych dla 19 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski: 5 liceów, 8 techników, 5 szkół branżowych I stopnia i szkoły podstawowej specjalnej – informuje Joanna Kuchta, Naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Zakupiony sprzęt umożliwi szersze stosowanie technik multimedialnych podczas każdej lekcji, m.in. wykorzystanie prezentacji PowerPoint, Prezi oraz Impress. Możliwa będzie prezentacja materiałów dydaktycznych w wysokiej jakości formacie, w szczególności materiałów audiowizualnych, które stanowią również formę przygotowania do egzaminów maturalnych.

Zakup laptopów, z których korzystać będą na lekcji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, wpłynie z pewnością na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół. Przyczyni się do ich kompleksowego wyposażenia w sprzęt multimedialny, który wykorzystywany będzie przez kolejne roczniki uczniów. Materiały dydaktyczne stworzone i zaprezentowane za pomocą dostępnych programów zmniejszą trudności uczniów z opanowaniem materiału, pomogą uzyskać lepszy wynik na egzaminie zewnętrznym

Nasza szkoła pozyskała z projektu   „Aktywna tablica”  10 laptopów (5 dla Liceum  i 5 dla Technikum)

Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK nasi uczniowie  mają możliwość rozwijania podstawowych umiejętności informatycznych i multimedialnych.

A nauczyciele pozyskali nowoczesne narzędzia pracy.

do góry

BIP PWSZ Bezpieczna Szkoła CISCO Lokalna Akademia CISCO - IT Essentials Oferta edukacyjna
Stara strona